Bioarchaeological evidence of one of the earliest Islamic burials in the Levant

 1. Srigyan, M.
 2. Bolívar, H.
 3. Ureña, I.
 4. Santana, J.
 5. Petersen, A.
 6. Iriarte, E.
 7. Kırdök, E.
 8. Bergfeldt, N.
 9. Mora, A.
 10. Jakobsson, M.
 11. Abdo, K.
 12. Braemer, F.
 13. Smith, C.
 14. Ibañez, J.J.
 15. Götherström, A.
 16. Günther, T.
 17. Valdiosera, C.
Zeitschrift:
Communications Biology

ISSN: 2399-3642

Datum der Publikation: 2022

Ausgabe: 5

Nummer: 1

Art: Artikel

DOI: 10.1038/S42003-022-03508-4 GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen Access editor