New strategies in antimicrobial photodynamic therapy and singlet oxygen detection

  1. Rubén Ruiz González
Dirigida por:
  1. Santi Nonell Marrugat Director/a

Universidad de defensa: Universitat Ramon Llull

Año de defensa: 2013

Tribunal:
  1. Rosa Nomen Ribé Presidente/a
  2. Cristina Flors Ong Secretario/a
  3. William R. Moyle Vocal
  4. Miguel Viñas Ciordia Vocal
  5. Antonio L. Zanocco Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 348393 DIALNET lock_openTDX editor

Resumen

Tres estratègies adreçades a aportar una major perspectiva en el camp de la teràpia fotodinámica antimicrobiana comprenen la primera part de la tesi. En una primera aproximació, sis fotosensibilitzadors catiònics, amb diferent càrrega elèctrica neta i estructura, han estat caracteritzats en dissolució i les seves propietats fotoinactivadores provades contra diferents tipus de microorganismes. En una segona aproximació, conjugats entre un fotosensibilitzador i el pèptid antimicrobià Apidaecina 1b han estat analitzats fotofísica i mecanísticament, i les seves propietats correlacionades amb la seva habilitat fotosensibilitzadora en bacteris. En l'última aproximació, dues proteïnes fluorescents –TagRFP i miniSOG- han estat expressades en E. coli i s'ha estudiat la seva fototoxicitat així com el seu mecanisme d'acció. A més, s'ha reevaluat i estudiat en detall la capacitat de miniSOG per fotosensibilitzar la formació d'oxigen singlet. En la segona part de la tesi, l'interès s'ha centrat en la detecció d'oxigen singlet. En la primera secció, s'ha avaluat la capacitat de detecció en dissolució d'una nova díada composta per un naftoxazol i una trampa química d'oxigen singlet. En l'última secció, es desenvolupa, prova i discuteix la viabilitat de nanopartícules de poliacrilamida com a plataforma potencial per a la detecció d'oxigen singlet en sistemes intracel•lulars.